Liên kết website :
Số người truy cập: 214305
Đang online: 17
[ Đăng ngày: 25/08/2015 ]
1. CHỨC NĂNG
 • Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực thông tin tư liệu phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2.  NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Tổ chức và quản lý tốt Thư viện nhằm phục vụ có hiệu quả nhu cầu đọc, tham khảo, nghiên cứu của cán bộ công chức, giảng viên và sinh viên trường Đại học Xây dựng Miền tây. 

 • Xây dựng kế hoạch bổ sung sách, báo, tạp chí, giáo trình... trong và ngoài nước thuộc các ngành chuyên môn và các ngành có liên quan mà nhà trường đang đào tạo.

 • Có kế hoạch từng bước hiện đại hóa Thư viện, tăng cường khả năng lưu trữ, tổ chức quản lý chặt chẽ sách, báo...theo nội quy của Thư viện.

 • Xây dựng thư mục, sắp xếp khoa học, ngăn nắp. Tổ chức phòng mượn sách, phòng đọc thuận lợi cho cán bộ và sinh viên đọc để nghiên cứu và tham khảo tài liệu.

 • Tăng cường công tác tìm kiếm và khai thác, cập nhật các thông tin khoa học, sách và tài liệu mới. Định kỳ ra thông tin thư mục và giới thiệu sách, tài liệu, tạp chí và thông tin khoa học công nghệ mới cho bạn đọc.

 • Tổ chức tập huấn cho sinh viên năm thứ nhất về việc sử dụng tài liệu Thư viện.

 • Xây dựng quy tắc làm việc của Thư viện, nội quy phòng mượn, phòng đọc. Lập thẻ thư viện cho cán bộ và sinh viên trong Trường. 

 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý các trường hợp nợ sách, tài liệu của cán bộ và sinh viên.

 • Quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành.

 •  Ngoài các nhiệm vụ quy định trên đây, Thư viện có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ có liên quan được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Xây dựng Miền tây.

CÁC TIN KHÁC