THƯ VIỆN PHỤC VỤ
Thứ 2 -> Thứ 6
 Phòng Đọc 
Thứ 2 -> Thứ 6
7
h - 18h
 Phòng Mượn
Thứ 2 -> Thứ 6:  
8h - 11h45 & 14h - 17h45
Liên kết website :
Số người truy cập: 757.562
Đang online: 25

[ Đăng ngày: 14/03/2021 ]

SÁCH MI THÁNG 2. 2021

Sách mi đã v !.....

Trung tâm Thông tin - Thư vin trân trng gii thiu đến toàn th cán b ging viên, viên chc và sinh viên toàn trường đặc bit là cán b ging viên Khoa Xây dng … v ngun tài liu chuyên ngành mi được b sung theo yêu cu (có danh mc kèm theo).

Hãy đến TT.TTTV để được phc v nhé!CÁC TIN KHÁC